Privacy Statement

PRIVACYBELEID AFSPRAKENPORTAAL TESTENVOORJEREIS – Stichting Medic Kliniek i.o.v Ministerie van VWS

 1. ALGEMEEN
 2. ONZE IDENTITEIT EN ROL
 3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ, HOE VERZAMELEN WIJ DEZE PERSOONSGEGEVENS EN WAAROM?
 4. MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
 5. WAAR SLAAN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS OP?
 6. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
 7. HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
 8. UW RECHTEN
 9. CONTACT
 10. ALGEMEEN

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en namens VWS het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In de algemene privacyverklaring geeft VWS een toelichting daarop. De privacyverklaring van VWS vindt u hier.

Overeenkomst de Staat – Testaanbieder 20

In dit privacybeleid voor Testenvoorjereis.nl leggen wij uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken als u gebruik maakt van het afsprakenportaal Testenvoorjereis. Wijzigingen van dit privacybeleid worden op de website van het afsprakenportaal bekendgemaakt. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 juli 2021.

 1. ONZE IDENTITEIT EN ROL

VWS is verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van dit afsprakenportaal. IenW voert de gegevenswerkingen in de praktijk namens VWS uit.

Via het afsprakenportaal kunt u een afspraak maken met een aangesloten testaanbieder. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerkingen van uw gegevens door testaanbieders. Dit privacybeleid is niet van toepassing op de gegevensverwerkingen door de testaanbieders. Informatie over hoe testaanbieders omgaan met uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring van uw testaanbieder.

 1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ, HOE VERZAMELEN WIJ DEZE PERSOONSGEGEVENS EN WAAROM?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u in staat te stellen een afspraak te maken bij een aangesloten testaanbieder en om uw eventuele vragen over de gemaakte afspraak te kunnen beantwoorden of eventuele fouten te kunnen oplossen.

De gegevens die wij daarbij van u verwerken zijn:

 • voor- en achternaam en tussenvoegsels
 • geboortedatum
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • afspraakdetails, zoals wanneer de test wordt afgenomen en de testlocatie en welk type test

 

De testaanbieder zal u vragen om na het afnemen van de test de volgende gegevens in te vullen (uw testlocatie, uw type test (PCR of Antigeen), uw telefoonnummer, en de datum en het tijdstip waarop de test is uitgevoerd). Deze gegevens worden gebruikt om te controleren of de testaanbieder zich houdt aan de (financiële) afspraken die met het ministerie van VWS zijn gemaakt over de vergoeding die de testaanbieder ontvangt van VWS.

 1. MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Om u in staat te stellen een afspraak te maken met een aangesloten testaanbieder, delen wij de afspraakgegevens met een testaanbieder.

Wij kunnen ook gebruik maken van externe ICT-dienstverleners, die in opdracht van ons en onder onze verantwoordelijkheid, persoonsgegevens verwerken.

 1. WAAR SLAAN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS OP?

Wij slaan uw persoonsgegevens op in Nederland of een ander land binnen de Europese Economische Ruimte (“EEA“).

 1. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren de gegevens die u opgeeft in het afsprakenportaal maximaal 48 uur. Wij kunnen uw persoonsgegevens evenwel langer bewaren indien dat noodzakelijk is in het kader van een lopende procedure of (dreigende) geschillen.

 1. HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij hebben maatregelen genomen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens.

Overeenkomst de Staat – Testaanbieder 21

Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat wij ervoor zorgen dat alleen personen met de juiste bevoegdheden én een geheimhoudingsplicht uw gegevens kunnen verwerken.

Persoonsgegevens zijn passend beveiligd. We volgen daarbij minimaal de voorschriften en standaarden van de Rijksoverheid voor informatiebeveiliging.

VWS heeft afspraken gemaakt over beveiligingsmaatregelen met externe partijen als softwareleveranciers en datacenters en VWS controleert of externe partijen deze afspraken nakomen.

 1. UW RECHTEN

Dit zijn de wetten die gelden wanneer u een test aanvraagt om een certificaat te ontvangen in het kader van Testenvoorjereis:

 • de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG), onder meer artikel 6 en artikel 9
 • de Wet publieke gezondheid
 • de Verordening (EU) 2021/953 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2021 betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele COVID19-vaccinatie-, test- en herstelcertificaten (digitaal EU-COVID-certificaat) teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te faciliteren, PbEU 2021 L211/1, van 15.6.2021.

 

 • de Tijdelijke spoedregeling DCC

U heeft het recht om ons te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens of om deze te corrigeren of aan te vullen. Soms kunt u ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen, de verwerking daarvan te beperken of om gebruik te maken van het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Soms kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen.

Een nadere omschrijving van de overige rechten treft u hieronder aan en zijn in hoofdstuk III van de AVG te vinden:

1

Recht op inzage

U kunt ons verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens en bepaalde andere informatie.

2

Recht op rectificatie

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren wanneer die onjuist of onvolledig zijn.

3

Recht op gegevenswissing

U kunt ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen.

4

Recht op beperking van de verwerking

U heeft in bepaalde omstandigheden het recht het verdere gebruik van uw persoonsgegevens te blokkeren. Wanneer er beperkingen rusten op de verwerking, mogen wij uw persoonsgegevens nog steeds opslaan, maar niet verder gebruiken.

5

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft in bepaalde omstandigheden het recht tot het verkrijgen en hergebruiken van uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

Deze rechten uit de AVG zijn niet absoluut. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij niet (volledig) aan uw verzoek zullen voldoen omdat er een uitzonderingsgrond uit de AVG of uit de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing is. Daarbij kan worden gedacht aan een situatie dat een beperking van uw recht nodig is om de rechten en vrijheden van anderen goed te beschermen.

Overeenkomst de Staat – Testaanbieder 22

Een verzoek om uw rechten uit te oefenen, kan worden gestuurd naar FG-VWS@minvws.nl . Wij kunnen u dan om aanvullend bewijs van uw identiteit vragen om er zeker van te zijn dat het verzoek door uzelf is gedaan.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet overeenkomstig de AVG verwerken. In Nederland is de toezichthouder voor gegevensbescherming de Autoriteit persoonsgegevens Autoriteit Persoonsgegevens. |

 1. CONTACT

Als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via FG-VWS@minvws.nl.

 

Privacy statement Stichting Medic Kliniek

Stichting Medic Kliniek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Stichting Medic Kliniek verleent u hierbij toegang tot deze website (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden producten en-of diensten af te nemen.

 

Stichting Medic Kliniek behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Doeleinden voor de verwerking

Stichting Medic Kliniek verzamelt enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor het aanvragen van een PCR test en/ of antistoffentest en het afgeven van een reisdocument (non-Covid19 verklaring). Door uw aanvraag in te dienen en af te ronden geeft u ons toestemming uw gegevens te verwerken met het aanvragen van een PCR test en/of antistoffentest als doel. Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres verwerken wij om, enkel indien noodzakelijk, contact met u op te nemen over uw testaanvraag en om de uitslag(en) naar u te verzenden. Het verwerken van de gevraagde persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienst: het aanvragen van een PCR test/anstistoffentest en het opstellen van een non-Covid-19 verklaring. Indien u uw persoonsgegevens niet aan ons wenst te verstrekken kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. De gegevens worden enkel verzameld voor het uitvoeren van de overeenkomst.

 

Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?
Stichting Medic Kliniek doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Medic Kliniek verwerkt uw persoonsgegevens enkel met het doel een PCR test en of antistoffentest voor u aan te vragen en om een reisdocument (non-Covid19 verklaring) op te kunnen stellen. Stichting Medic Kliniek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy statement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;
 • Aan derden die worden ingeschakeld voor uw verblijf, bijvoorbeeld voor het reserveren van een restaurant of museum.
 • Als Stichting Medic Kliniek hier wettelijk toe verplicht wordt;
 • Als dit noodzakelijk is om de rechten van de gebruiker van Stichting Medic Kliniek-diensten of om de rechten van Stichting Medic Kliniek zelf te beschermen. Hoe gaat Stichting Medic Kliniek om met mijn gegevens? Als u een afspraak via onze site boekt, worden deze gegevens alleen gebruikt om uw afspraak zo optimaal mogelijk te kunnen afhandelen. Tevens zijn wij verplicht om op verzoek van de GGD en het RIVM uw gegevens en de uitslag van uw test te overleggen.Hoe bewaart Stichting Medic Kliniek de gegevens van mijn verblijf?
  Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in ons beveiligde online CRM systeem.
  Deze worden bewaard samen met uw uitslag brief en een weergave van uw fysieke testuitslag. U kunt bij ons een verzoek indienen om uw gegevens te laten verwijderen, mits deze niet beschikbaar hoeven te blijven voor de GGD en RIVM. U blijft dus altijd eigenaar van uw eigen gegevens.Welke gegevens verzamelt Stichting Medic Kliniek als ik de website bezoek?
  Als u onze website bezoekt, wordt u gevraagd of u akkoord gaat met ons cookies beleid. Hier kunt u ook uw voorkeuren voor het gebruik van cookies aanpassen. Er zijn situaties waarbij wij informatie van u vragen, om bijvoorbeeld met u te corresponderen over uw testuitslag of om uw afspraak te verwerken. Uiteraard is onze website voorzien van een SSL-certificaat.Hoe gaat Stichting Medic Kliniek om met veiligheid en kwaliteit?
  We beschermen de kwaliteit en integriteit van uw persoonlijke informatie door de juiste technische en organisatorische maatregelen. Daar hoort tevens bij dat wij altijd zo snel mogelijk aan uw verzoek tot correctie van onjuistheden in uw persoonlijke gegevens zullen voldoen.
  Wij verzamelen en registreren uw gegevens zodat wij u een optimale service kunnen bieden en uw afspraak zo goed mogelijk kunnen verwerken. Wij gaan zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Wij verstrekken uw gegevens in geen geval aan derden. De gegevens die u doorgeeft bij het boeken van een afspraak, worden secuur bewaard in onze database.

Beperkte aansprakelijkheid

Stichting Medic Kliniek spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stichting Medic Kliniek. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Stichting Medic Kliniek nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stichting Medic Kliniek. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stichting Medic Kliniek, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig

De inhoud van deze privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Uw gegevens gebruiken we nooit voor andere doeleinden dan die nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst.

 

Vragen?

Als Stichting Medic Kliniek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via E-mail.