Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities
1. Verkoper: C19K B.V., ook te lezen als Covid-19 Kliniek, en aan haar gelieerde handelsnamen, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

 1. Koper: iedere bezoeker van de internetsite en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een contract/aankoop, van welke aard dan ook, met C19K B.V. is aangegaan of zal aangaan.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Verkoper en Koper.
 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 6. Het aanbod: De producten en diensten die door C19K B.V. verkocht worden.
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Verkoper en op elke tot stand gekomen Overeenkomst, waaronder begrepen elke overeenkomst op afstand, tussen Verkoper en Koper.

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Verkoper en Koper, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Indien Verkoper met Koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de Koper geen rechten voor de toekomst ontlenen.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 5. Naast de algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Deze gelden alleen als ze nadrukkelijk overeengekomen zijn. Als tussen de algemene voorwaarden en de aanvullende voorwaarden verschillen bestaan dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 6. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de tussen Verkoper en Koper gesloten overeenkomst, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.
 7. Verkoper is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

 

Artikel 3 – Bekendheid Algemene Voorwaarden
1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de stichting zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 1. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Artikel 4 – Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomsten
1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aankoop van het aanbod. Indien gebruik wordt gemaakt van de uitnodiging tot het doen van een aankoop dan leidt dit alleen tot een totstandkoming van een Overeenkomst als aan het overige bepaalde in artikel 6 is voldaan.

 1. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Verkoper garandeert niet dat de informatie op de website te allen tijde up to date is met betrekking tot beschikbare voorraad. Verkoper heeft te allen tijde het recht de koopovereenkomst te ontbinden wegens een tekort van het aanbod. Dit tekort kan met name ontstaan doordat overheden de levering aan Verkoper beperken dan wel wanneer niet redelijkerwijs van Verkoper kan worden gevergd dat zij nieuwe voorraad verkrijgt. Verkoper kan wegens tekort aan voorraad van het aanbod te allen tijde de koopovereenkomst ontbinden zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade.
 2. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Verkoper binnen 24 uur langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Verkoper is bevestigd, kunnen zowel de Koper als de Verkoper de Overeenkomst ontbinden.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. Verkoper zal uiterlijk bij levering van het Product aan de Koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging (Email van de locatie en tijd) van de Verkoper waar de Koper met klachten terecht kan;
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, en voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. Verkoper en Koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand komt.
 6. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW. Prijzen zijn exclusief verzendkosten (indien van toepassing).
 7. C19K B.V. treedt slechts op als tussenpartij (intermediair) en is zelf niet betrokken bij de uitgifte van de Pcr testen en C19K B.V. is niet verantwoordelijk voor het tijdig leveren van de test uitslagen. Voor de Coronasneltesten is C19K B.V. niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van de testresultaten.

 

Artikel 5 – Het aanbod

 1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de C19K B.V. gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de C19K B.V. niet.

 

Artikel 6 – Betaling
1. Tenzij nadrukkelijk schriftelijke anders overeengekomen kan via de online afspraken tool op de volgende manieren worden betaald: iDeal

 1. Facturen zullen worden verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres, tenzij anders aangegeven, hetgeen overigens diens betalingsverplichting jegens Verkoper onverlet laat.
 2. Indien betaling is overeengekomen in afwijking van 5.1 en indien niet anders schriftelijk is overeengekomen dienen facturen via een betaalverzoek of bankoverschrijving te worden voldaan. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen of reclamaties schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Indien Koper in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is Koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Verkoper heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen door de Koper van de (betalings-)verplichtingen, komen ten laste van de Koper.

 

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht ingeval van een koop door een Consument en kosten daarvan
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument geen mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, gezien de persoonlijke aard van het product.

 1. Bij de aankoop en betaling van producten is de consument verantwoordelijk voor de controle van de opgegeven gegevens. Na het insturen van deze gegevens is er geen mogelijkheid meer om deze aan te passen, omwille van de veiligheid.
 2. Vanwege de aard van het product is het herroepingsrecht alleen van toepassing tot 48 uur voor de afspraak.
 3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de administratie kosten voor zijn rekening. Er wordt een bedrag van 25,00 euro ingehouden van het totaal.
 4. De consument kan ook kiezen voor een voucher met een geldigheidsduur van 12 maanden. Hierdoor zijn de kosten zoals in lid 4. genoemd, niet meer toepassing zijn.
 5. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 – Opschorting en ontbinding
1. Verkoper is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: Koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt; sprake is van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van Koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering; Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van Koper; Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

 1. Voorts is Verkoper bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Hiervan is zonder meer sprake indien de levering van Product aan Verkoper om welke reden dan ook stagneert.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Verkoper op Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. De door Verkoper aangeboden test is een professionele, door het RIVM gevalideerde COVID-19 test. Verkoper geeft geen enkele zekerheid over de testuitslag en is niet verantwoordelijk voor de uitslag. De betrouwbaarheid van de testuitslag is sterk afhankelijk van het moment waarop wordt getest nadat besmetting zou kunnen hebben plaatsgevonden. Koper is zich bewust van de mogelijkheid dat de testuitslag negatief is terwijl wel sprake kan zijn van een besmetting, alsook dat de testuitslag positief kan zijn terwijl geen sprake is van besmetting, dan wel dat inmiddels sprake is van genezing. De testuitslag geeft geen indicatie van hoe ziek de persoon is bij wie de test wordt uitgevoerd dan wel van de mate van gevaar voor uw eigen gezondheid en die van anderen. Koper is zich ervan bewust dat een vals negatieve testuitslag betekent dat u ondanks een negatieve uitslag wel bent besmet en (al of niet in een later stadium) zelf ziek kan worden dan wel derden kan besmetten. Koper is zich tevens ervan bewust dat een vals positieve uitslag kan meebrengen dat eventueel ten gevolge daarvan genomen maatregelen onnodig waren. Eventuele opvolging na de uitslag is de verantwoordelijkheid van de Koper. Het gebruik van de test ontslaat Koper nooit van de eigen verantwoordelijkheid een arts te raadplegen indien de gezondheidstoestand dan wel de overige omstandigheden daartoe noopt/nopen. Gebruik van de test en de uitslag geschiedt altijd voor eigen rekening en risico.

 1. Behoudens, door de Koper te bewijzen, opzet of grove schuld van Verkoper of van onze ondergeschikten is Verkoper niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, en, hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door Verkoper geleverde.
 2. Indien Verkoper aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de factuurprijs van de betrokken zaken dan wel van de verrichte werkzaamheden/ geleverde diensten overschrijden.
 3. Indien Verkoper een beroep zou kunnen doen op het bepaalde in dit artikel, kunnen onze eventueel aangesproken werknemers daar eveneens een beroep op doen, dit als waren zij zelf bij de overeenkomst partij.
 4. De Koper is gehouden Verkoper te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten, waarvoor Verkoper door derden mocht worden aangesproken naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst door Verkoper.
 5. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Indien Verkoper ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met Koper c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal Koper haar ter zake volledig vrijwaren.
 7. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Verkoper nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Verkoper bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Verkoper steeds de bedoeling van Koper als leidraad en uitgangspunt neemt.
 8. Koper dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor hij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan Koper Verkoper niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schade.
 9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verkoper of haar ondergeschikten.
 10. C19K B.V. tracht binnen 24 uren na het moment van de PCR test, het resultaat naar het email adres van client te versturen dat door cliënt bij de aanvraag is aangegeven. C19K B.V. kan deze 24 uren niet altijd kunnen garanderen daar C19K B.V. onder meer afhankelijk is van derde partijen. Indien achteraf blijkt dat C19K B.V. het resultaat niet binnen 24 uren naar de client per email heeft verstuurd, kan Koper Verkoper niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schade en Koper vrijwaart Verkoper hier volledig voor. Tevens accepteert Koper dat het aankoopbedrag niet retour wordt gegeven na het afnemen van een test.

 

Artikel 10 – Incassokosten
1. Indien Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. De incassokosten worden volgens Wet Incasso Kosten berekend, zulks met een minimum van € 40,00.2. Indien Verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Koper.

 

Artikel 11 – Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie- )netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, en overheidsingrijpen, ook die van buitenlandse overheden, in het algemeen.
 3. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Verkoper haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 12 – Persoonsgegevens
1. Verkoper zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst.

 

Artikel 13 – Geschillen
1. De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 14 – Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Verkoper en Koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner