PRIVACYBELEID AFSPRAKENPORTAAL TESTENVOORJEREIS

PRIVACYBELEID AFSPRAKENPORTAAL TESTENVOORJEREIS – Stichting Medic Kliniek i.o.v Ministerie van VWS

 1. ALGEMEEN
 2. ONZE IDENTITEIT EN ROL
 3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ, HOE VERZAMELEN WIJ DEZE PERSOONSGEGEVENS EN WAAROM?
 4. MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
 5. WAAR SLAAN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS OP?
 6. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
 7. HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
 8. UW RECHTEN
 9. CONTACT
 10. ALGEMEEN

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en namens VWS het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In de algemene privacyverklaring geeft VWS een toelichting daarop. De privacyverklaring van VWS vindt u hier.

Overeenkomst de Staat – Testaanbieder 20

In dit privacybeleid voor Testenvoorjereis.nl leggen wij uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken als u gebruik maakt van het afsprakenportaal Testenvoorjereis. Wijzigingen van dit privacybeleid worden op de website van het afsprakenportaal bekendgemaakt. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 juli 2021.

 1. ONZE IDENTITEIT EN ROL

VWS is verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van dit afsprakenportaal. IenW voert de gegevenswerkingen in de praktijk namens VWS uit.

Via het afsprakenportaal kunt u een afspraak maken met een aangesloten testaanbieder. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerkingen van uw gegevens door testaanbieders. Dit privacybeleid is niet van toepassing op de gegevensverwerkingen door de testaanbieders. Informatie over hoe testaanbieders omgaan met uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring van uw testaanbieder.

 1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ, HOE VERZAMELEN WIJ DEZE PERSOONSGEGEVENS EN WAAROM?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u in staat te stellen een afspraak te maken bij een aangesloten testaanbieder en om uw eventuele vragen over de gemaakte afspraak te kunnen beantwoorden of eventuele fouten te kunnen oplossen.

De gegevens die wij daarbij van u verwerken zijn:

 • voor- en achternaam en tussenvoegsels
 • geboortedatum
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • afspraakdetails, zoals wanneer de test wordt afgenomen en de testlocatie en welk type test

 

De testaanbieder zal u vragen om na het afnemen van de test de volgende gegevens in te vullen (uw testlocatie, uw type test (PCR of Antigeen), uw telefoonnummer, en de datum en het tijdstip waarop de test is uitgevoerd). Deze gegevens worden gebruikt om te controleren of de testaanbieder zich houdt aan de (financiële) afspraken die met het ministerie van VWS zijn gemaakt over de vergoeding die de testaanbieder ontvangt van VWS.

 1. MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Om u in staat te stellen een afspraak te maken met een aangesloten testaanbieder, delen wij de afspraakgegevens met een testaanbieder.

Wij kunnen ook gebruik maken van externe ICT-dienstverleners, die in opdracht van ons en onder onze verantwoordelijkheid, persoonsgegevens verwerken.

 1. WAAR SLAAN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS OP?

Wij slaan uw persoonsgegevens op in Nederland of een ander land binnen de Europese Economische Ruimte (“EEA“).

 1. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren de gegevens die u opgeeft in het afsprakenportaal maximaal 48 uur. Wij kunnen uw persoonsgegevens evenwel langer bewaren indien dat noodzakelijk is in het kader van een lopende procedure of (dreigende) geschillen.

 1. HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij hebben maatregelen genomen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens.

Overeenkomst de Staat – Testaanbieder 21

Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat wij ervoor zorgen dat alleen personen met de juiste bevoegdheden én een geheimhoudingsplicht uw gegevens kunnen verwerken.

Persoonsgegevens zijn passend beveiligd. We volgen daarbij minimaal de voorschriften en standaarden van de Rijksoverheid voor informatiebeveiliging.

VWS heeft afspraken gemaakt over beveiligingsmaatregelen met externe partijen als softwareleveranciers en datacenters en VWS controleert of externe partijen deze afspraken nakomen.

 1. UW RECHTEN

Dit zijn de wetten die gelden wanneer u een test aanvraagt om een certificaat te ontvangen in het kader van Testenvoorjereis:

 • de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG), onder meer artikel 6 en artikel 9
 • de Wet publieke gezondheid
 • de Verordening (EU) 2021/953 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2021 betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele COVID19-vaccinatie-, test- en herstelcertificaten (digitaal EU-COVID-certificaat) teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te faciliteren, PbEU 2021 L211/1, van 15.6.2021.

 

 • de Tijdelijke spoedregeling DCC

U heeft het recht om ons te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens of om deze te corrigeren of aan te vullen. Soms kunt u ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen, de verwerking daarvan te beperken of om gebruik te maken van het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Soms kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen.

Een nadere omschrijving van de overige rechten treft u hieronder aan en zijn in hoofdstuk III van de AVG te vinden:

1

Recht op inzage

U kunt ons verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens en bepaalde andere informatie.

2

Recht op rectificatie

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren wanneer die onjuist of onvolledig zijn.

3

Recht op gegevenswissing

U kunt ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen.

4

Recht op beperking van de verwerking

U heeft in bepaalde omstandigheden het recht het verdere gebruik van uw persoonsgegevens te blokkeren. Wanneer er beperkingen rusten op de verwerking, mogen wij uw persoonsgegevens nog steeds opslaan, maar niet verder gebruiken.

5

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft in bepaalde omstandigheden het recht tot het verkrijgen en hergebruiken van uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

Deze rechten uit de AVG zijn niet absoluut. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij niet (volledig) aan uw verzoek zullen voldoen omdat er een uitzonderingsgrond uit de AVG of uit de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing is. Daarbij kan worden gedacht aan een situatie dat een beperking van uw recht nodig is om de rechten en vrijheden van anderen goed te beschermen.

Overeenkomst de Staat – Testaanbieder 22

Een verzoek om uw rechten uit te oefenen, kan worden gestuurd naar [email protected] . Wij kunnen u dan om aanvullend bewijs van uw identiteit vragen om er zeker van te zijn dat het verzoek door uzelf is gedaan.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet overeenkomstig de AVG verwerken. In Nederland is de toezichthouder voor gegevensbescherming de Autoriteit persoonsgegevens Autoriteit Persoonsgegevens. |

 1. CONTACT

Als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via [email protected].

 

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner